Bảng lương - 1 Office

Bảng lương

Giới thiệu

Hàng tháng, kế toán phải xin dữ liệu chấm công từ hành chính nhân sự, dữ liệu doanh số từ kinh doanh sau đó rồi mới tổng hợp để lên bảng lương. Giờ đây chỉ với một lần cài đặt, hệ thống sẽ giúp người quản lý dễ dàng tạo được bảng tính lương bằng cách lấy các thông tin công, lương cơ bản, phụ cấp,… của nhân sự đã được tạo sẵn trên hệ thống. Bảng lương cho phép nhập công thức tính toán như file Excel, nên độ tùy biến của nó rất cao, dễ dàng cho người quản lý.

Quy trình tạo bảng lương

Quy trình tiền lương bắt đầu từ thời gian làm việc của người lao động được ghi nhận vào bảng chấm công cho đến khi việc thanh toán lương được thực hiện và được ghi nhận một cách chính xác trên hệ thống.

Chức năng quản lý

  • Chốt bảng lương
  • Tự động tính lương hàng tháng theo công thức đã cài đặt trước
  • Cập nhật bảng lương cá nhân vào tab Bảng lương trong chi tiết Hồ sơ nhân sự
  • Xuất File bảng lương
  • Gửi thông tin lương vào email nhân sự