Đánh giá theo các tiêu chí ASK - 1 Office

Đánh giá theo các tiêu chí ASK

Giới thiệu

Đánh giá nhân viên có thể coi là một trong những khâu quan trọng nhất trong quy trình quản lý nhân viên. ASK là mô hình được sử dụng phổ biến trong quá trình đánh giá đó nhằm đào tạo và phát triển năng lực cá nhân. Mô hình này đưa ra những tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các chức danh công việc trong tổ chức dựa trên ba nhóm tiêu chuẩn chính: Thái độ (Attitude), Kỹ năng (Skills) và Kiến thức (Knowledges)

Quản lý thông tin đánh giá

Đánh giá ASK cho phép bạn thực hiện ngay ở bước tuyển dụng. Tức là người dùng có thể khởi tạo các đánh giá ứng viên ứng với mỗi vị trí tuyển dụng. Hệ thống tự động sẽ tổng hợp các đánh giá của người phỏng vấn để lên báo cáo chung về ứng viên đó.

Chức năng đánh giá

  • Cài đặt tiêu chí đánh giá: Người quản trị có thể tự định nghĩa các tiêu chí đánh giá theo thang điểm chuẩn 5 ứng với mỗi vị trí khác nhau
  • Cấu hình mẫu đánh giá: Từ các tiêu chí đánh giá được định nghĩa, hệ thống cho phép người dùng tạo các mẫu đánh giá cho các vị trị khác nhau trong công ty
  • Thực hiện đánh giá: Cho phép cá nhân và hội đồng đánh giá thực hiện thao tác đánh giá ngay trên trên phần mềm
  • Duyệt đánh giá: Tác vụ cho phép duyệt một đánh giá, khi một đánh giá đã được duyệt
  • Tổng hợp đánh giá: Một kỳ đánh giá sẽ có rất nhiều biểu mẫu đánh giá khác nhau theo từng vị trí. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các biểu mẫu đánh giá đó vào một bảng tổng hợp chung