Lịch biểu - 1 Office

Lịch biểu

Giới thiệu

Lịch biểu là phân hệ cho phép quản lý toàn bộ sự kiện, lịch của cá nhân và phòng ban trên hệ thống. Ngoài tính năng tạo mới lịch một cách thông thường, thì phân hệ lịch biểu còn liên kết với mọi phân hệ khác trên hệ thống để tự động đồng bộ lịch. Ví dụ như, ở phân hệ Tuyển dụng có tạo một lịch phỏng vấn và mời bạn, thì hệ thống sẽ tự động add lịch phỏng vấn này vào lịch công việc của bạn.


Chức năng quản lý

  • Cấu hình phòng họp: Cho phép người quản trị dùng tạo các phòng họp của doanh nghiệp. Để khi tạo sự kiện có thể link tới phòng họp để kiểm tra trạng thái phòng
  • Thêm lịch: Hệ thống đã tự định nghĩa Lịch cá nhân, Lịch công việc. Mỗi người dùng có thể thêm lịch khác nhau cho mình
  • Tạo mới sự kiện: Cho phép tạo mới sự kiện, trong đó bạn có thể mời người tham gia trên hệ thống 1Office, hoặc ở ngoài hệ thống với một địa chỉ email. Ngoài ra còn cho phép bạn cài đặt các kiểu cảnh báo lịch khác nhau
  • Hiển thị sự kiện: Người dùng có thể chọn sự kiện hiển thị theo Lịch, theo thời gian (Tuần, Tháng, Năm)