Quản lý đơn đặt hàng - 1 Office

Quản lý đơn đặt hàng

Giới thiệu đơn hàng

Tương tự như hợp đồng, đơn hàng cũng là một dạng đối tượng thể hiện giao dịch mua bán. Đơn hàng thưởng sử dụng trong các trường hợp mua bán nhỏ, pháp nhân là cá nhân, hoặc không có những điều kiện thanh toán, ràng buộc phức tạp đi kèm … Ở 1Office bạn có thể tạo đơn hàng độc lập, hoặc đơn hàng thuộc một hợp đồng nào đó.


Quản lý đơn hàng

Chức năng quan trọng của hệ thống quản lý đơn hàng là tính toán một cách tự động và giúp các nhân viên soạn đơn hàng, theo dõi tiến độ thực hiện các đơn bán hàng hóa, sản phẩm, lên kế hoạch thực hiện việc đóng gói và giao hàng theo yêu cầu của đơn hàng, sau khi tác nghiệp chuyển số liệu đã bán hàng sang bộ phận kế toán hay sổ quỹ...

Chức năng quản lý

  • Cấu hình mã đơn hàng: Người dùng sử dùng từ khóa để tham chiếu cấu hình cho mã tự sinh khi tạo mới đơn hàng
  • Cấu hình người duyệt: Cho phép chọn nhiều người duyệt đơn hàng theo từng phòng ban, nhân sự
  • Tạo mới, sửa, xóa đơn hàng: Đây là các chức năng cơ bản để sử dụng cho đơn hàng, chỉ được phép sửa, xóa khi đơn hàng chưa được duyệt
  • Tác vụ duyệt/không duyệt/hoàn duyệt: Người được quyền duyệt, sẽ có tác vụ duyệt/không duyệt đơn hàng
  • Tạo phiếu thu: Cho phép đính kèm tài liệu về khách hàng lên phần mềm
  • Cập nhật người phụ trách:Cập nhật lại người phụ trách cho đơn hàng nếu có thay đổi người phụ trách
  • Phiếu xuất kho: Các đơn hàng có nội dung là các sản phẩm/nhóm sản phẩm sẽ có tác vụ xuất kho
  • Cảnh báo thông minh: Chức năng cho phép người quản lý tạo các cảnh báo về đơn hàng như lọc các đơn hàng theo VAT, ngày bán...
  • Thêm tài liệu: Đính kèm tài liệu liên quan đến đơn hàng