Quản lý dự án - 1 Office

Quản lý dự án

Giới thiệu

Dự án được hiểu như một forder chưa các công việc con. Nó được dùng khi một công việc nào đấy phải chia nhỏ thành những công việc con, và người quản lý cần thống kê những thông số trên toàn bộ các công việc con đấy.

Chức năng quản lý dự án

  • Cập nhật trạng thái: Người quản trị có thể cập nhật các trạng thái của dự án: Tạm dừng, Hoàn thành, Hủy
  • Thêm người thực hiện: Cho phép người quản trị có thể thêm nhanh người thực hiện dự án
  • Thêm công việc: Tất cả những ai tham gia dự án đề có thể thêm công việc vào dự án
  • Cập nhật thời gian: Khi thời gian thực hiện dự án thay đổi, người quản trị có thể cập nhanh với tác vụ này mà không cần sửa cả dự án
  • Cập nhật ràng buộc:Chức năng dùng để ràng buộc thời gian thực hiện các công việc của dự án với nhau
  • Thêm tài liệu: Bất kể ai tham gia dự án đều có thể bổ sung tài liệu cho dự án
  • Tạo sự kiện: Cho phép tạo một sự kiện và mời những người khác tham gia, sự kiện sẽ tự động thêm vào lịch công việc của những người đó