Quản lý tài chính doanh nghiệp - 1 Office

Quản lý tài chính doanh nghiệp

Chức năng quản lý Sổ quỹ

 • Tạo mới, sửa quỹ: Khai báo các quỹ của doanh nghiệp và cấu hình người thủ quỹ duyệt phiếu thu-chi cho quỹ
 • Xoá sổ quỹ: Chỉ thực hiện được tác vụ xóa khi chưa chốt số dư đầu kì cho quỹ
 • Chốt số dư: Khi quỹ vừa được tạo mới, người quản lý quỹ tạo chốt số dư cho quỹ nếu có

Chức năng quản lý Phiếu thu

 • Tạo mới loại thu: Khai báo các loại thu bán hàng và thu khác của doanh nghiệp
 • Tạo mới phiếu thu: Chức năng cho phép người dùng tạo phiếu thu trên loại thu
 • Sửa, xoá phiếu thu: Khi phiếu thu được tạo mới xong, người dùng có thể sửa lại hoặc xóa khi phiếu chưa được người thủ quỹ duyệt
 • Duyệt/không duyệt: Tác vụ dành cho người thu quỹ được có quyền duyệt/không duyệt phiếu, khi duyệt thì số dư tài khoản của quỹ sẽ được cộng vào theo phiếu
 • Hoàn duyệt: Tác vụ dành cho người thủ quỹ chỉ thực hiện khi đã duyệt/không duyệt phiếu
 • Thêm tài liệu: Chức năng cho phép tải các tài liệu liên quan đến phiếu thu lên phần mềm
 • Cảnh báo thông minh: Chức năng lọc các phiếu thu thuộc điều kiện bộ lọc của cảnh báo

Chức năng quản lý Phiếu chi

 • Tạo mới loại chi: Khai báo các loại chi bán hàng và chi khác của doanh nghiệp
 • Tạo mới phiếu chi: Chức năng cho phép người dùng tạo mới phiếu chi
 • Sửa, xoá phiếu chi: Khi phiếu chi được tạo mới xong, người dùng có thể sửa lại hoặc xóa khi phiếu chưa được người thủ quỹ duyệt
 • Duyệt/không duyệt: Tác vụ dành cho người thu quỹ được có quyền duyệt/không duyệt phiếu, khi duyệt thì số dư tài khoản của quỹ sẽ bị trừ vào theo phiếu chi
 • Hoàn duyệt: Tác vụ dành cho người thủ quỹ chỉ thực hiện khi đã duyệt/không duyệt phiếu
 • Thêm tài liệu: Chức năng cho phép tải các tài liệu liên quan đến phiếu chi lên phần mềm
 • Cảnh báo thông minh: Chức năng lọc các phiếu chi thuộc điều kiện bộ lọc của cảnh báo

Chức năng quản lý Phiếu chuyển tiền

 • Tạo mới phiếu: Chức năng cho phép người dùng tạo phiếu chuyển tiền
 • Sửa, xoá phiếu chi: Khi phiếu được tạo mới xong, người dùng có thể sửa lại hoặc xóa khi phiếu chưa được người thủ quỹ của hai quỹ duyệt
 • Duyệt/không duyệt: Tác vụ dành cho người thủ quỹ được có quyền duyệt/không duyệt phiếu, khi cả hai thủ quỹ duyệt thì số dư tài khoản của hai quỹ sẽ thay đổi theo
 • Hoàn duyệt: Tác vụ dành cho người thủ quỹ chỉ thực hiện khi đã duyệt/không duyệt phiếu
 • Thêm tài liệu: Chức năng cho phép tải các tài liệu liên quan đến phiếu lên phần mềm